پرداخت  هزینه    تمدید ، صدور و ارتقا پروانه های اشتغال به کار

اشخاص حقیقی

کاردان ها و معماران تجربی

اشخاص حقوقی


پرداخت  مابه التفاوت هزینه های تمدید ، صدور و ارتقا پروانه های اشتغال به کار

اشخاص حقیقی

کاردان ها و معماران تجربی

اشخاص حقوقی