فعلا سیستم غیر فعال میباشد .
پرداخت هزینه تمدید ، صدور و یا ارتقا پروانه اشتغال به کار

اشخاص حقیقی

کاردان ها و معماران تجربی

اشخاص حقوقی